Adatvédelemmel kapcsolatos információk

Általános tájékoztató adatkezeléseinkkel kapcsolatosan

Számunkra nagyon fontos a személyes adatainak védelme!

Személyes adataid megadása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az általad leadott kéréseket teljesíteni tudjuk, kérdéseid megválaszolhassuk. Az RK-Team Digital Kft. csak azokat az adataid kezeli, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a legtökéletesebb szolgáltatást nyújtsuk számodra, illetve azokat, amelyek kezeléséhez hozzájárult.
Annak érdekében, hogy adatkezelésünkről tájékoztassunk, az alábbi adatvédelemmel kapcsolatos információs oldalt készítettük el.
Az adatkezelések teljességéről e szabályzatok nyújtanak teljes körű tájékoztatást, kérjük, ezt vedd figyelembe jelen tájékoztató olvasása közben.

A tájékoztató értelmezéséhez fontos, hogy tudd, mi számít személyes adatnak. Személyes adatnak minősül az Rád, mint természetes személyre vonatkozó bármely információ, amely alapján azonosított vagy azonosítható vagy. Ilyen személyes adatnak minősül többek között neved, telefonszámod, e-mail címed is.

 

1. AZ RK-TEAM DIGITAL LFT. TÖBBEK KÖZÖTT AZ ALÁBBI ADATKEZELÉSI FOLYAMATOKBAN KEZELI SZEMÉLYES ADATAID

 

1.1. Süti kezelés

A kényelmes böngészési élmény érdekében sütiket használunk a tartalom és a közösségi funkciók biztosításához, a weboldal forgalmunk elemzéséhez, valamint reklám kezelés céljából. A sütik kezelésre vonatkozó tájékoztatónkat itt tudod elolvasni: Adatkezelési tájékoztató – Sütikezelés

 

1.2. Kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatkezelés

Az RK-Team Digital Kft. az érdeklődők igényeinek kiszolgálására értékesítőket és ügyfélszolgálatot tart fenn. Értékesítőinkkel és ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot mind e-mailbe telefonon, vagy jelen weboldalon fel tudod felvenni.

A kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztatónkat itt olvashatod el: Adatkezelési tájékoztató – Kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatkezelés

 

2. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOSAN AZ ALÁBBI JOGOK ILLETNEK MEG

Nagyon fontos számunkra, hogy megfelelően tudjuk tájékoztatni a személyes adataidról, továbbá kiemelt, hogy az ezzel kapcsolatos jogaid megfelelően tudd gyakorolni. Ezért pontokba gyűjtöttük, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan milyen jogok illetik meg.

 

2.1. Tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog

Mint személyes adatok kezelésében érintett, jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapj tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e nálunk, és ha folyamatban van, akkor jogosult vagy arra is, hogy a személyes adatokhoz és az ezzel kapcsolatos információkhoz hozzáférj. Ilyen információk többek között az általunk végzett adatkezelés célja, a személyes adatok kategóriái, kikkel közöljük a személyes adataid, továbbá személyes adataid tárolásának tervezett időtartama.

 

2.2. Helyesbítés joga

Kérés esetén jogosult vagy arra, hogy a Rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítsük. Ezzel kapcsolatban jogosult vagy arra is, hogy a hiányos személyes adatait kiegészítsük.

 

2.3. Törléshez vagy más néven elfeledtetéshez való jog

Amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyike fennáll, jogosult vagy, hogy kérésedre késedelem nélkül töröljük a személyes adataid. Ezek az indokok az alábbiak lehetnek:

a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük

b) érintettként visszavonod az adatkezelés alapját képező hozzájárulást, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

c) érintettként tiltakozol az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű okunk az adatkezelésre

d) személyes adataidat jogellenesen kezeltük

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölnünk kell

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

 

2.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyike fennáll, akkor jogosult vagy arra, hogy kérésedre korlátozzuk a személyes adatok kezelését. Ezek az indokok az alábbiak:

a) vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizd a személyes adatok pontosságát

b) az adatkezelés jogellenes, de ellenzed az adatok törlését, ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását

c) Adatkezelőnek már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de érintettként igényled azokat jogi igényed előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

d) érintettként közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelésed kapcsán tiltakoztál az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a jogos indokaival szemben.

Amennyiben az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a hozzájárulásoddal, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

2.5. Adathordozhatósághoz való jog:

Jogosult vagy arra is, hogy az általunk kezelt, Rád vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapd, valamint ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd anélkül, hogy ezt mi akadályoznánk. Erre akkor van lehetőséged, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Ezzel kapcsolatban közvetlen továbbításra is van lehetőség.

2.6. Tiltakozáshoz való jog

Jogosult vagy arra, hogy saját helyzeteddel kapcsolatos okból bármikor tiltakozz a személyes adataid kezelése ellen, ha az adatkezelés például az RK-Team Digital Kft.-hez kapcsolódó jogos érdeken alapul. Ezzel kapcsolatban azonban felhívjuk a figyelmed arra, hogy amennyiben megtiltod, vagy kéred az adatkezelés megszüntetését, akkor fennállhat az az eset is, hogy nem tudunk Önt megfelelő minőségben kiszolgálni.

 

2.7. Visszavonáshoz való jog

Jogosult vagy, hogy a hozzájárulás jogalapon számunkra megadott adataidnak kezelését bármikor visszavond.

3. MILYEN LÉPÉSEKET TETTÜNK SZEMÉLYES ADATAID BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN?

Az RK-Team Digital Kft. korszerű hardver és szoftver megoldásokat alkalmaz annak érdekében, hogy adataid biztonságban legyenek. Ezek a rendszerek a technika jelenlegi állása alapján védik az adataid az arra jogosulatlan hozzáféréstől, a megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől illetve a megsemmisítéstől. Személyes adataid csak a szabályzatainkban meghatározott adatkezelők és adatfeldolgozók, továbbá munkatársaink ismerhetik meg.

 

4. ELJÁRÁS A FENTEBB ISMERTETETT JOGAI GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

Az RK-Team Digital Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon (30 napon) belül tájékoztat a jelen tájékoztatóban, illetve a hivatalos tájékoztatókban megtalálható jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmed nyomán megtett intézkedésekről. Szükség esetén, amennyiben a kérelmed túl összetett, esetleg rendkívül sok kérelem érkezik egy időben, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

Ezen információkat, illetve a tájékoztatásokat díjmentesen biztosítjuk számodra.

A rendszerben tárolt személyes adataiddal és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdésed juttasd el az info@industry4you.net e-mail címre. Kérjük, tartsd szem előtt, hogy személyes adataid kezelésével kapcsolatban csak abban az esetben áll módunkban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságod hitelt érdemlően igazoltad.

Amennyiben a jogait szeretnéd gyakorolni, akkor kérjük, hogy az alábbiakban olvasható „Kérelem adatvédelemi joggyakorláshoz” elnevezésű dokumentum-mintát mentsd le, töltsd ki és aláírva juttasd el hozzánk a fent megadott email címre.

A kérelme megválaszolásához minden esetben szükségünk lesz az alábbi információkra:

  • regisztrációkor megadott email címed
  • teljes neved

Kérjük ügyelj arra, hogy a regisztrációkor megadott email címről küld el a megkeresést.

 

 

5. ADATFELDOLGOZÓK

Személyes adataid természetesen kiemelten kezeljük! Fontos tudnod azonban, hogy a szerződés teljesítése érdekében -a hatályos jogszabályoknak megfelelően- hozzájárulásod alapján Adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Ilyen Adatfeldolgozók többek között, de nem kizárólagosan:

  • logisztikai szolgáltató és termék értékesítését segítő partner
  • szerver/tárhely szolgáltató
  • számviteli tevékenységet végző cég
  • jogi szolgáltatást végző cég

Az adatfeldolgozók adataiddal kapcsolatosan önálló döntéseket nem hozhatnak, valamint folyamatosan ellenőrizzük őket, annak érdekében, hogy a személyes adataid biztonságban legyenek.

Kiemeljük azonban, hogy a személyes adataid soha nem adjuk el, azokkal semmilyen formában nem kereskedünk!

 

6. ADATVÉDELEM

Amennyiben kérdésed merül fel jelen tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük, írjd meg nekünk az info@industry4you.net e-mail címre és adatgazdánk válaszol a kérdéseidre. A jelen Szabályzat és annak mindenkori módosításai megtalálhatóak a industry4you.net/adatvedelem oldalon.

Adatkezelő adatai:

Adatkezelő neve: RK-Team Digital Kft.

Székhely: 3516 Miskolc, Pesti út 12.

Postacím: 3516 Miskolc, Pesti út 12.

Telefonszám: (+36) 20 554 1481

E-mail cím: support@rk-team.com

Weboldal: www.industry4you.net

 

6. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetőek vagyunk a jelen tájékoztatóban és a szabályzatainkban megadott elérhetőségek valamelyikén.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

Honlap: www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogaid megsértése esetén ellenünk, mint Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhatsz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, mi vagyunk kötelesek bizonyítani. A létrejövő per elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per –választásod szerint – a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindítható.

© RK-Team Digital Kft. – Minden jog fenntartva! | Adatvédelmi tájékoztató