Adatkezelési tájékoztató – Kapcsolatfelvétel

 

1. Általános jogi közlemény

A jelen adatkezelési tájékoztató az RK-TEAM Digital Kft. (mint Adatkezelő) által szolgáltatott industry4you.net weboldal (továbbiakban: weboldal) által biztosított kapcsolatfelvétel során a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást tartalmazza.
Azon személyek adatait kezeljük, akik hozzájárulás alapján kerültek kezelésünkbe.
Tájékoztatunk, hogy személyes adataidat hozzájárulás jogalapon tároljuk. Az adatkezeléssel kapcsolatos kéréseid az alábbi elérhetőségeinken jelezheted felénk.

2. Az adatkezelő megnevezése:

Adatkezelő neve: RK-TEAM Digital Kft.
Székhely: 3516 Miskolc, Pesti út 12.
Postacím: 3516 Miskolc, Pesti út 12.
Telefonszám: (+36) 70 669 3884
E-mail cím: support@rk-team.com
Weboldal: www.industry4you.net

3. Az adatkezelés jogalapja:

Tájékoztatunk, hogy az Adatkezelő által biztosított kapcsolatfelvétel során végbemenő adatkezelés hozzájárulás jogalapon valósul meg.
A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint az adatkezeléshez hozzájárulás szükséges.

4. Adatkezelés célja:

Az Adatkezelő által biztosított kapcsolatfelvétel nyújtása céljából.

5. Személyes adatok köre:

Név:
E-mail cím:
Telefonszám:
Kérjük, hogy minden esetben valós adatokat adj meg!

A fentieken kívül azonban nem kérünk és nem is fogadjuk el más személyes adat megadását, így kérjük, hogy más személyes adatot, vagy különleges adatot (így pl. etnikai, politikai vagy vallási hovatartozására vonatkozó adatot) ne küldj, ne adj meg és ne ossz meg velünk!
A kezelt személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő által nyújtott kapcsolatfelvételhez szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben kezeljük.

6. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az Adatkezelő által nyújtott kapcsolatfelvétel biztosítása kapcsán kezelt személyes adatokat mi, mint megjelölt adatkezelők kezeljük, továbbá az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá:

7. Adatkezelő szerver szolgáltatója

Adatkezelő a weboldal napi üzemeltetéshez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a szerver működtetést, rendszergazda- és tárhelyszolgáltatást biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződés tartamáig – tárolja a weboldalon megadott személyes adatokat a weboldalt kiszolgáló szerveren.

A szerver szolgáltatásokat végző adatfeldolgozó megnevezése:
Adatfeldolgozó neve: Dotroll Kft.
Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Weboldal: https://dotroll.com/hu/

8. Adatkezelés időtartama:

A hozzájárulás visszavonásával megszűnik az adattárolás.

9. Adatok tárolása

A megadott adatokat digitálisan tároljuk.

10. Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei

Személyes adataid kezelése esetén számos jog megillet, mely jogokat a 2. pontban meghatározott, valamely elérhetőségünkre küldött kérelem útján gyakorolhatod.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga:
Személyes adataidhoz bármikor jogosult vagy hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján jogosult vagy arra, hogy az alábbiakról információt kapj:

 • a) az adatkezelés céljai;
 • b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 • c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Amennyiben élni kívánsz ezen jogaiddal, vedd fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog
Személyes adataid hordozhatóak, így jogosult vagy arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd azokat. Ez azt jelenti, hogy az általunk kezelt személyes adataid számítógép által olvasható és elektronikus úton átadható formátumban kapd meg.

Amennyiben gyakorolni kívánod az adathordozhatósághoz való jogot, vedd fel az Adatkezelővel a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.

A személyes adatok törlésének joga:
Jogosult vagy adataid törlését kérni, amennyiben

 • a) személyes adataidra már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
 • b) visszavonod a személyes adataid kezeléséhez adott korábbi hozzájárulást, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy
 • c) tiltakozol személyes adataid kezelése ellen;
 • d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
 • e) a személyes adatok törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Amennyiben törölni kívánod az általunk tárolt személyes adataid, vedd fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Az adatkezelés korlátozásának joga:
Abban az esetben korlátozhatod személyes adataid kezelését, amennyiben

 • a) úgy véled, hogy a tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
 • b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérnéd, inkább korlátozni szeretnéd a kezelésüket; vagy
 • c) személyes adataidra nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, azonban igény tartasz ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
 • d) tiltakoztál személyes adatai kezelése ellen és várod az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy a tiltakozással kapcsolatos érdekeid felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánod személyes adataid kezelését, kérjük vedd fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A tiltakozás joga:
Személyes adataidnak kezelése ellen bármikor tiltakozhatsz. Ilyen szándék esetén vedd fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.
Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha vagy nem elégedett a tőlünk kapott válasszal, akkor személyes adataid védelméhez való jogod polgári bíróság előtt érvényesítheted, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhatsz.

Adatvédelemmel kapcsolatos információk

Általános tájékoztató adatkezeléseinkkel kapcsolatosan

Számunkra nagyon fontos a személyes adataid védelme!
Személyes adataid megadása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az általad leadott kéréseket teljesíteni tudjuk, kérdéseid megválaszolhassuk. Az RK-TEAM Digital Kft. csak azokat az adataidat kezeli, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a legtökéletesebb szolgáltatást nyújtsuk számodra, illetve azokat, amelyek kezeléséhez hozzájárult.
Annak érdekében, hogy adatkezelésünkről tájékoztassunk, az alábbi adatvédelemmel kapcsolatos információs oldalt készítettük el.
Az adatkezelések teljességéről e szabályzatok nyújtanak teljes körű tájékoztatást, kérjük, ezt vedd figyelembe jelen tájékoztató olvasása közben.
A tájékoztató értelmezéséhez fontos, hogy tudd, mi számít személyes adatnak. Személyes adatnak minősül az Rád, mint természetes személyre vonatkozó bármely információ, amely alapján azonosított vagy azonosítható vagy. Ilyen személyes adatnak minősül többek között neved, telefonszámod, e-mail címed is.

1. AZ RK-TEAM DIGITAL KFT. TÖBBEK KÖZÖTT AZ ALÁBBI ADATKEZELÉSI FOLYAMATOKBAN KEZELI SZEMÉLYES ADATAID

1.1. Süti kezelés
A kényelmes böngészési élmény érdekében sütiket használunk a tartalom és a közösségi funkciók biztosításához, a weboldal forgalmunk elemzéséhez, valamint reklám kezelés céljából.
A sütik kezelésre vonatkozó tájékoztatónkat itt tudod elolvasni:
Süti tájékoztató

2. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOSAN AZ ALÁBBI JOGOK ILLETNEK MEG

Nagyon fontos számunkra, hogy megfelelően tudjunk tájékoztatni a személyes adataidról, továbbá kiemelt, hogy az ezzel kapcsolatos jogaidnak megfelelően tudd gyakorolni. Ezért pontokba gyűjtöttük, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan milyen jogok illetnek meg.

2.1. Tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog
Mint személyes adatok kezelésében érintett, jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapj tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e nálunk, és ha folyamatban van, akkor jogosult vagy arra is, hogy a személyes adatokhoz és az ezzel kapcsolatos információkhoz hozzáférhess. Ilyen információk többek között az általunk végzett adatkezelés célja, a személyes adatok kategóriái, kikkel közöljük a személyes adataid, továbbá személyes adataid tárolásának tervezett időtartama.

2.2. Helyesbítés joga
Kérés esetén jogosult vagy arra, hogy a Rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítsük. Ezzel kapcsolatban jogosult vagy arra is, hogy a hiányos személyes adataidat kiegészítsük.

2.3. Törléshez vagy más néven elfeledtetéshez való jog
Amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyike fennáll, jogosult vagy, hogy kérésedre késedelem nélkül töröljük a személyes adataid. Ezek az indokok az alábbiak lehetnek:

 • a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük
 • b) érintettként visszavonod az adatkezelés alapját képező hozzájárulást, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • c) érintettként tiltakozol az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű okunk az adatkezelésre
 • d) személyes adataidat jogellenesen kezeltük
 • e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölnünk kell
 • f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

2.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyike fennáll, akkor jogosult vagy arra, hogy kérésedre korlátozzuk a személyes adatok kezelését. Ezek az indokok az alábbiak:

 • a) vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizd a személyes adatok pontosságát
 • b) az adatkezelés jogellenes, de ellenzed az adatok törlését, ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását
 • c) Adatkezelőnek már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de érintettként igényled azokat jogi igényed előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • d) érintettként közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelésed kapcsán tiltakoztál az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a jogos indokaival szemben.

Amennyiben az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a hozzájárulásoddal, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

2.5. Adathordozhatósághoz való jog:
Jogosult vagy arra is, hogy az általunk kezelt, Rád vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapd, valamint ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd anélkül, hogy ezt mi akadályoznánk. Erre akkor van lehetőséged, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.
Ezzel kapcsolatban közvetlen továbbításra is van lehetőség.

2.6. Tiltakozáshoz való jog
Jogosult vagy arra, hogy saját helyzeteddel kapcsolatos okból bármikor tiltakozz a személyes adataid kezelése ellen, ha az adatkezelés például az RK-TEAM Digital Kft.-hez kapcsolódó jogos érdeken alapul. Ezzel kapcsolatban azonban felhívjuk a figyelmed arra, hogy amennyiben megtiltod, vagy kéred az adatkezelés megszüntetését, akkor fennállhat az az eset is, hogy nem tudunk téged megfelelő minőségben kiszolgálni.

2.7. Visszavonáshoz való jog
Jogosult vagy, hogy a hozzájárulás jogalapon számunkra megadott adataidnak kezelését bármikor visszavond.

3. MILYEN LÉPÉSEKET TETTÜNK SZEMÉLYES ADATAID BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN?

Az RK-TEAM Digital Kft. korszerű hardver és szoftver megoldásokat alkalmaz annak érdekében, hogy adataid biztonságban legyenek. Ezek a rendszerek a technika jelenlegi állása alapján védik az adataid az arra jogosulatlan hozzáféréstől, a megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől, illetve a megsemmisítéstől. Személyes adataid csak a szabályzatainkban meghatározott adatkezelők és adatfeldolgozók, továbbá munkatársaink ismerhetik meg.

4. ELJÁRÁS A FENTEBB ISMERTETETT JOGAI GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

Az RK-TEAM Digital Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon (30 napon) belül tájékoztat a jelen tájékoztatóban, illetve a hivatalos tájékoztatókban megtalálható jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmed nyomán megtett intézkedésekről. Szükség esetén, amennyiben a kérelmed túl összetett, esetleg rendkívül sok kérelem érkezik egy időben, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
Ezen információkat, illetve a tájékoztatásokat díjmentesen biztosítjuk számodra.

A rendszerben tárolt személyes adataiddal és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdésed juttasd el az info@industry4you.net e-mail címre. Kérjük, tartsd szem előtt, hogy személyes adataid kezelésével kapcsolatban csak abban az esetben áll módunkban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságod hitelt érdemlően igazoltad.
A kérelme megválaszolásához minden esetben szükségünk lesz az alábbi információkra:
– regisztrációkor megadott email címed
– teljes neved
Kérjük ügyelj arra, hogy a regisztrációkor megadott email címről küld el a megkeresést.

5. ADATFELDOLGOZÓK

Személyes adataid természetesen kiemelten kezeljük! Fontos tudnod azonban, hogy a szerződés teljesítése érdekében -a hatályos jogszabályoknak megfelelően- hozzájárulásod alapján Adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Ilyen Adatfeldolgozók többek között, de nem kizárólagosan:
– logisztikai szolgáltató és termék értékesítését segítő partner
– szerver/tárhely szolgáltató
– számviteli tevékenységet végző cég
– jogi szolgáltatást végző cég
Az adatfeldolgozók adataiddal kapcsolatosan önálló döntéseket nem hozhatnak, valamint folyamatosan ellenőrizzük őket, annak érdekében, hogy a személyes adataid biztonságban legyenek.
Kiemeljük azonban, hogy a személyes adataid soha nem adjuk el, azokkal semmilyen formában nem kereskedünk!

6. ADATVÉDELEM

Amennyiben kérdésed merül fel jelen tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük, írd meg nekünk az info@industry4you.net e-mail címre és rendszergazdánk válaszol a kérdéseidre. A jelen Szabályzat és annak mindenkori módosításai megtalálhatóak a industry4you.net/adatvedelem oldalon.

Adatkezelő adatai:
Adatkezelő neve: RK-TEAM Digital Kft.
Székhely: 3516 Miskolc, Pesti út 12.
Postacím: 3516 Miskolc, Pesti út 12.
Telefonszám: (+36) 70 669 3884
E-mail cím: support@rk-team.com
Weboldal: www.industry4you.net

7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetőek vagyunk a jelen tájékoztatóban és a szabályzatainkban megadott elérhetőségek valamelyikén.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
Honlap: www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogaid megsértése esetén ellenünk, mint Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhatsz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, mi vagyunk kötelesek bizonyítani. A létrejövő per elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per –választásod szerint – a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Hatályos: 2024.03.01.