Adatkezelési tájékoztató – Kapcsolatfelvétel –

1. Általános jogi közlemény

A jelen adatkezelési tájékoztató az RK-Team Digital Kft. (,mint Adatkezelő) által szolgáltatott industry4you.net weboldal (,továbbiakban: weboldal) által biztosított kapcsolatfelvétel során a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást tartalmazza.

Azon személyek adatait kezeljük, akik hozzájárulás alapján kerültek kezelésünkbe.

Tájékoztatunk, hogy személyes adataid hozzájárulás jogalapon tároljuk. Az adatkezeléssel kapcsolatos kéréseid az alábbi elérhetőségeinken jelezheted felénk.

2. Az adatkezelő megnevezése:

Adatkezelő neve: RK-Team Digital Kft.

Székhely: 3516 Miskolc, Pesti út 12.

Postacím: 3516 Miskolc, Pesti út 12.

Telefonszám: (+36) 20 554 1481

E-mail cím: support@rk-team.com

Weboldal: www.industry4you.net

3. Az adatkezelés jogalapja:

Tájékoztatunk, hogy az Adatkezelő által által biztosított kapcsolatfelvétel során végbemenő adatkezelés hozzájárulás jogalapon valósul meg.

A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint az adatkezeléshez hozzájárulás szükséges.

4. Adatkezelés célja:

Az Adatkezelő által biztosított kapcsolatfelvétel nyújtása céljából.

5. Személyes adatok köre:

  • Név
  • E-mail cím
  • Telefonszám

Kérjük, hogy minden esetben valós adj adjon meg.

A fentieken kívül azonban nem kérünk és nem is fogadjuk el más személyes adat megadását, így kérjük, hogy más személyes adatot, vagy különleges adatot (így pl. etnikai, politikai vagy vallási hovatartozására vonatkozó adatot) ne küldj, ne adj meg és ne ossz meg velünk!

A kezelt személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő által nyújtott kapcsolatfelvételhez szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben kezeljük.

6. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az Adatkezelő által nyújtott kapcsolatfelvétel biztosítása kapcsán kezelt személyes adatokat mi, mint megjelölt adatkezelők kezeljük, továbbá az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá:

7. Adatkezelő szerver szolgáltatója

Adatkezelő a weboldal napi üzemeltetéshez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a szerver működtetést, rendszergazda- és tárhelyszolgáltatást biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződés tartamáig – tárolja a weboldalon megadott személyes adatokat a weboldalt kiszolgáló szerveren.

A szerver szolgáltatásokat végző adatfeldolgozó megnevezése:

Adatfeldolgozó neve: Dotroll Kft.

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Weboldal: https://dotroll.com

 

8. Adatkezelés időtartama:

A hozzájárulás visszavonásával megszűnik az adattárolás.

9. Adatok tárolása

A megadott adatokat digitálisan tároljuk.

10. Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei

Személyes adataid kezelése esetén számos jog megillet, mely jogokat a 2. pontban meghatározott, valamely elérhetőségünkre küldött kérelem útján gyakorolhatod.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga:

Személyes adataidhoz bármikor jogosult vagy hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján jogosult vagy arra, hogy az alábbiakról információt kapj:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Amennyiben élni kívánsz ezen jogaiddal, vegydd fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes adataid hordozhatóak, így jogosult vagy arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd azokat. Ez azt jelenti, hogy az általunk kezelt személyes adataid számítógép által olvasható és elektronikus úton átadható formátumban kapd meg.

Amennyiben gyakorolni kívánod az adathordozhatósághoz való jogot, vegydd fel az Adatkezelővel a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.

A személyes adatok törlésének joga:

Jogosult vagy adataid törlését kérni, amennyiben

a) személyes adataidra már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy

b) visszavonod a személyes adataid kezeléséhez adott korábbi hozzájárulást, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy

c) tiltakozol személyes adataid kezelése ellen;

d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy

e) a személyes adatok törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Amennyiben törölni kívánod az általunk tárolt személyes adataid, vedd fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Az adatkezelés korlátozásának joga:

Abban az esetben korlátozhatod személyes adataid kezelését, amennyiben

a) úgy véled, hogy a tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy

b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérnéd, inkább korlátozni szeretnéd a kezelésüket; vagy

c) személyes adataidra nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, azonban igény tartasz ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy

d) tiltakoztál személyes adatai kezelése ellen és várod az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy a tiltakozással kapcsolatos érdekeid felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánod személyes adataid kezelését, kérjük vedd fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A tiltakozás joga:

Személyes adataidnak kezelése ellen bármikor tiltakozhatsz. Ilyen szándék esetén vedd fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha vagy nem elégedett a tőlünk kapott válasszal, akkor személyes adataid védelméhez való jogod polgári bíróság előtt érvényesítheted, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhatsz.

© RK-Team Digital Kft. – Minden jog fenntartva! | Adatvédelmi tájékoztató